[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
หน้าหลัก เกี่ยวกับหน่วยงาน คณะกรรมการ กลุ่มงานหลักภายในศธจ. ศึกษาธิการภาค
ติดต่อหน่วยงาน ผูู้ดูแลระบบ

ศึกษาธิการจังหวัดตาก
นายสัมฤทธิ์ ไวเปีย
รองศึกษาธิการจังหวัด
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตาก
สำนักงานศึกษาธิการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 8/ต.ค./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
66 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
120 คน
สถิติเดือนนี้
2370 คน
สถิติปีนี้
18028 คน
สถิติทั้งหมด
23574 คน
IP ของท่านคือ 54.159.91.117
(Show/hide IP)
facebook
Untitled Document
  
ค่านิยมองค์กร  
 

ค่านิยมองค์การ 
“ทีมดี  มีความรับผิดชอบ  รอบรู้ ”   =  TAK 

T  =  Teamwork       :  ทำงานเป็นทีม
A  =  Accountability  :  รับผิดชอบตรวจสอบได้
K  =  Knowledge      :  มีความรอบรู้


ยุทธศาสตร์
           1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
           2. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
           3. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
           4. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
           5. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความเสมอภาคและความเท่าเทียม
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา และโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
เป้าประสงค์
            1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาประเทศในอนาคต
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพิ่มขึ้น
2) ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารีเพิ่มขึ้น
3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
                4) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น
                5) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มกัน
แนวทางการพัฒนา
            1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
            2. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคาม
1) โครงการวันสำคัญของชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์
2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการลูกเสือ  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
กิจการลูกเสือจังหวัดตาก
3) โครงการจัดงานวันสำคัญทางลูกเสือ  เนตรนารีและยุวกาชาด
4) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้มแข็งกิจการลูกเสือ
5)   โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม  “กิจกรรมประกวดระเบียบแกวลูกเสือ
เนตรนารี”
6)   โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในเยาวชนจังหวัดตาก  (ลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติด)
                 7)  โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอน  การวัดประเมินผล  และการศึกษา
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
ตัวชี้วัด
1) จำนวนสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น
2) จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน
เพิ่มขึ้น
                 3) ร้อยละของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ที่จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย
จิตสาธารณะ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น
     4) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัยและมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น
                 5) มีระบบและกลไกการทดสอบ  การวัดและประเมินความรู้  ทักษะ  และสมรรถนะของผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษา  และทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
  1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
  2. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
                1) โครงการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียนของนักเรียนจังหวัดตาก
                2) โครงการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                3) โครงการพัฒนาระบบการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิต  พัฒนาครู  คณาจารย์  บุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์
1. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
ตัวชี้วัด
                1) ร้อยละของครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
                2) ร้อยละของครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา
                1) โครงการประชุมคณะทำงานการบริหารงานบุคคลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
                2) โครงการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดแทนอัตรากำลังที่ขาดแคลน
                3) โครงการพัฒนาศักยภาพครูบรรจุใหม่  ปี 2562


ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม  ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
เป้าประสงค์
1. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด
               1) จำนวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ
                     1) โครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  ประจำปีงบประมาณ 2562  สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตาก
2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทางการศึกษารุ่นใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
เป้าประสงค์
                1. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มขึ้น
2) มีสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และการส่งเสริมการมีอาชีพเพิ่มขึ้น
3) ระดับความพึงพอใจของบุคคลและหน่วยงานในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาสูงขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
                 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย
                 3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยง และเข้าถึงได้
                     1) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศโดยใช้โชเชียลมีเดีย
                     2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเชิงพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน

ตัวชี้วัด
  1) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น
  2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น
  3) จำนวนหน่วยงานการศึกษาที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น
  4) จำนวนมาตรการ/แนวทางการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
                 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
     1) โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปี  และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี  จังหวัดตาก  และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
     2) โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก
     3) โครงการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
     4) โครงการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก  (กศจ.ตาก) และคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดตาก  (อกศจ.ตาก)
                     5) โครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
                     6) โครงการพัฒนาบุคลากรแบบปฏิบัติบริหารเชิงบูรณาการเพื่อยกระดับองค์กร
                     7) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.2544 ข้อ 6
                     8) โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน  บัญชี  พัสดุ
                     9) โครงการปรับภูมิทัศน์และกิจกรรม 5 ส.
                     10) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
                     11) โครงการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
                     12) โครงการปรับปรุงพัฒนาข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน/วิชาการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
ปีงบประมาณ  2562
                     13) โครงการนิเทศ  กำกับ  ติดตามเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการตามแผนและนโยบาย
การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
       

 


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
Tak Provincial Education Office
บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก ::โทรศัพท์. 055-039966 โทรสาร.055-039967